એક 'લોકશાહી ટોક આ નવી એપિસોડ સાંભળવા’ પેટ્રિક ચાલ્મર્સ દ્વારા, જેમાં અમારી પોતાની આદમ Cronkright લોકશાહી માંથી તાજેતરની વિશે વાત વ્યવહારમાં, અમે જોઈ રહ્યાં છો, અને યુએસ પ્રમુખપદની ચૂંટણી: